04-09-08

Bouwblokken te Linden

Beste lezers & blog-ers,

Zoals ik daarnet reeds mededeelde bij het ongeval-artikel, dat er nog vanalles aan de gang is in Lubbeek waarbij de bevolking geen weet van heeft, volgt hier het volgende.

Naar verluid zijn er reeds vergevorderde besprekingen om het gebied tussen de Kerk van Linden en de begraafplaats te voorzien en te gebruiken voor een nieuwbouwproject, zijnde woningblokken en/of appartementen.

In deze zone is een ontspanningszone voor de jeugd, een scoutsterrein, een glascontainerplaats, een voetbalterrein, een parkeergelegenheid voor feestelijke en minder feestelijke gebeurtenissen in de kerk. Het is als het ware een oase van rustgevende prikkels, met nabijgelegen het overblijvende bos van de grote verkaveling en het domein van de graaf.

Het is mij pas vorige week ter ore gekomen, dus ge moet niet vragen met wat de gemeente zich eigenlijk bezighoud. Enfin, niet de gemeente, maar de blauwe burgemeester en zijn college.

Zo, dit gezegd zijnde zal nog een vervolg hebben en krijgen. Hieronder vind u het geargumenteerde bezwaarschrift van alerte burger:

++++

Hierbij wil ik bezwaar aantekenen tegen de volgende voorstellen :

1. het voorstel om de ruimte tussen de Kerkdreef , de Nachtegalenstraat en de kerk te Linden vrij te maken voor woningbouw.

De tekst pg 185 -186 van het GRS: "een concrete mogelijkheid tot verdichting is het gebied aan de Nachtegalenstraat/KerkdreeÍ( I,2 ha). Dit gebied kan aanzien worden als bestaand aanbod in de kern gezien de ligging aan goed uitgeruste wegen. In principe kan het elk moment op de markt komen".

Ten eerste is deze zone een beschermd dorpsgezich,t BS 26-09-T979,kasteelhoeve en kasteel de Beauffort met onmiddellijke omgeving, en dus deel uitmakerid van het beschermd historisch en cultureel patrimonium.

Het plein met de beboste hellingen en het kasteeldomein er rond vormen de charme en benadrukken als ingangspoort het landelijke karakter van ons dorp.

Ten tweede heeft dit plein een grote landschappelijke recreatieve en sociale waarde in ons dorp. Het plein wordt gebruikt door de voetballende jeugd, de scouts,de leewkens, de

speelpleinwerking ouders met kinderen en wandelaars een plaats van vele ontmoetingen.

De toenemende verkaveling en bebouwing van Linden en de toename van jonge gezinnen met kinderen zal de sociale en recreatieve waarde van dit terrein alleen maar doen toenemen.

Als bijkomend argument om dit terrein te behouden als recreatiezone is de mogelijkheid tot sociale controle. Louter door de lagergelegen en open ligging wordt er als het ware een natuurlijke mogelijkheid hiertoe geboden.

Dit plein is al generaties lang ongebouwd gebleven en wordt steeds belangrijker als sociale en recreatieve ontmoetingsplaats daarenboven deel uitmakend van een officieel erkend en

beschermd dorpsgezicht.

Ik zie het daarom ook als een gezamenlijke verantwoordelykheid om deze ruimte te beschermen tegen huizenbouw en het in de huidige toestand en functie te vrijwaren voor onze kinderen.

++++++

Groetjes

Dany

De commentaren zijn gesloten.